Monitor | Jongeren in een Kwetsbare positie

11 februari 2020

RMC Achterhoek – onderdeel van LerenWerkt – wil jongeren in een kwetsbare positie zonder startkwalificatie, schoolinschrijving, uitkering en/of (substantieel) werk in beeld krijgen en ondersteunen waar mogelijk. Door middel van casus overleggen werken we nauw samen met andere partijen in de gemeente (en regio) en proberen we voor elke jongere een passende oplossing te vinden.

Jongeren in een kwetsbare positie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap wil voor jongeren in een kwetsbare positie de risico’s op uitval beperken en passende begeleiding voor deze jongeren versterken. Sinds 1 januari 2017 hebben gemeenten daarom de taak om de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie te volgen. Deze taak is bij het RMC belegd. Per 1 januari 2019 is deze taak wettelijk verankerd.

Jongeren in beeld

Om inzicht te krijgen in de definitie en het aantal jongeren dat als ‘jongere in een kwetsbare positie’ wordt aangemerkt, maakt RMC Achterhoek gebruik van de data (Startset JIKP) die elk jaar door DUO wordt aangeleverd. Inmiddels beschikken we over drie startsets waardoor we steeds beter de gehele groep (kwetsbare) jongeren in beeld hebben. RMC Achterhoek blijft de jongeren volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald ofwel 23 jaar zijn geworden. Het streven is dat iedere jongere in beeld is en dat elke jongere naar school gaat, aan het werk is of een andere zinvolle dagbesteding heeft (Actieplan Achterhoekse jongeren).

Definitie

De definitie van jongeren in een kwetsbare positie die wordt gehanteerd is:

Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren die op 1 oktober van een jaar (t) schoolgaand zijn en onderwijs volgen in het VMBO-BB, PRO, VSO, MBO1 en op 1 oktober van het volgende jaar (t+1) zitten in MBO1, MBO2 of het onderwijs hebben verlaten. Deze jongeren zitten in de leeftijdsgroep 16 tot en met 22 jaar, waarbij de peildatum 1 oktober van (t+1) is.’

Bron: Programma van Levering Startset jongeren in een kwetsbare positie, versienummer 1.7, datum: 20-11-2018.

Werkwijze RMC Achterhoek

RMC Achterhoek probeert de (kwetsbare) jongeren zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Dit doen ze door de informatie van DUO te verrijken met informatie van het Inlichtingenbureau en te koppelen aan de beschikbare informatie in de RMC-applicatie. Hierdoor is informatie beschikbaar over het al dan niet hebben van een startkwalificatie, uitkering en/of (substantieel) werk. Om een zo recent mogelijk beeld van de jongeren te verkrijgen, wordt de informatie van het Inlichtingenbureau maandelijks geüpdatet. Op die manier worden jongeren in een kwetsbare positie doorlopend gemonitord door het RMC.

Om in één oogopslag inzichtelijk te krijgen op welke groep (kwetsbare) jongeren extra aandacht moet worden besteed, maakt RMC Achterhoek gebruik van een stroomschema. Hierbij wordt ook rekening gehouden met dubbele kwetsbare overstappen, verhuizing naar buiten de regio en het bereiken van de leeftijd van 23 jaar. In het stroomschema pellen we de groep jongeren af: startkwalificatie behaald? Inschrijving bij een opleiding? Is er sprake van een uitkering en/of (substantieel) werk? Als blijkt dat over een jongere géén informatie bekend is over een uitkering en/of werk, of er is sprake van géén substantieel werk (inkomsten < €300,-), dan wordt er extra aandacht aan deze jongere besteed.

Hoe verder?

Drie keer per jaar pellen we de groep met (kwetsbare) jongeren af. De jongeren die extra aandacht verdienen, worden ingedeeld naar woongemeente. De betreffende RMC-consulent doet vervolgens nader onderzoek. Het kan namelijk zijn dat er al eerder contact is geweest en dat blijkt dat de jongere als zelfstandige werkt, of dat er sprake is van andere problematiek waardoor school of werk op dat moment niet lukt.

Uiteindelijk blijft er een groep jongeren over waarvan we weinig tot niets weten, of waarbij een andere partij aan zet is. Deze jongeren worden – vanuit de wettelijke taak van het RMC – per gemeente besproken in het casusoverleg. In dit casusoverleg zitten partijen vanuit verschillende disciplines vanuit het sociaal domein bij elkaar. Samen wordt gekeken of de jongere ergens in beeld is, welke partij aan zet is en wat nodig is om de jongere een stapje verder te helpen. Op deze manier proberen we te bereiken dat alle jongeren uiteindelijk naar school gaan, aan het werk zijn of een andere zinvolle dagbesteding hebben.