Nu wij onze verzuimregistratie op orde hebben, kunnen we direct actie ondernemen. We zien dat het verzuim afneemt."

Studieloopbaanbegeleider

Een regionale, eenduidige verzuimaanpak

Verzuim is vaak een voorbode van schooluitval. Daarom is een goede regionale verzuimaanpak met eenduidige afspraken tussen scholen en gemeenten noodzakelijk om schooluitval te voorkomen. LerenWerkt (Doorstroompunt Achterhoek en afdelingen leerplicht van de gemeenten) en de scholen in onze regio hebben hierover afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek. Het protocol beschrijft wat de betrokken partijen doen bij veelvuldig te laat komen, ziekteverzuim, ongeoorloofd verzuim en schooluitval. De gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht dat leerlingen het onderwijs pas verlaten als ze een startkwalificatie hebben.

Verzuim melden

Het bestrijden van verzuim en uitval begint met een goede registratie en melding van verzuim. Daarin is de rol van de school cruciaal. Scholen kunnen het verzuim van leerlingen rechtstreeks bij DUO melden of via deze website. Via DUO komen de meldingen bij LerenWerkt terecht en wordt zo nodig passende actie ondernomen.

Veelgestelde vragen

Wat is LerenWerkt?

LerenWerkt is een samenwerking tussen RMC Achterhoek en de afdelingen leerplicht van negen gemeenten in de regio. Samen met scholen werkt LerenWerkt aan het bestrijden van schoolverzuim en -uitval. Het gaat om de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Doel van LerenWerkt is dat alle leerlingen een startkwalificatie halen.

LerenWerkt richt zich op leerlingen van 5 tot 23 jaar die verzuimen, dreigen uit te vallen of de school voortijdig hebben verlaten:

  • Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn de leerplichtambtenaren van de negen gemeenten verantwoordelijk.
  • Kwalificatieplichtige mbo-leerlingen jonger dan 18 jaar. Hiervoor zijn de leerplichtambtenaren mbo van RMC Achterhoek verantwoordelijk.
  • Leerlingen in het mbo ouder dan 18 jaar (niet kwalificatieplichtig). Deze leerlingen worden begeleid door de RMC-consulenten van RMC Achterhoek.

Wat is het regionaal verzuimprotocol?

In het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek  staat wie wat wanneer doet als leerlingen verzuimen of uitvallen. Deze afspraken zijn door scholen en gemeenten gemaakt. De formele termen uit de leerplichtwet zijn vertaald naar de praktijk. Het protocol bevordert een eenduidige registratie en een eenduidige aanpak in de regio. Het protocol geeft scholen concrete handvatten om verzuim en uitval tegen te gaan.

Met het oog op preventie hebben we er in onze regio voor gekozen om meer te doen dan de wet voorschrijft. Zo zijn er afspraken gemaakt over interventies bij (vaak) te laat komen en melden scholen verzuim al voordat de wettelijke norm is bereikt.

Ook zijn er afspraken gemaakt over ziekteverzuim. Hoewel er geen wettelijke meldingsplicht aan ten grondslag ligt en het geen ongeoorloofd verzuim betreft, gaat het hier om een belangrijke verzuiminterventie. Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim zijn namelijk communicerende vaten. Meer controle/actie op ongeoorloofd verzuim (spijbelen), veroorzaakt vaak een ‘vlucht’ in geoorloofd verzuim, zoals ziekte.

Wat is de verantwoordelijkheid van de school?

De school heeft de plicht om een goede verzuimadministratie bij te houden en moet zich houden aan de afspraken in het verzuimprotocol. Als een leerling verzuimt, is de school de eerstverantwoordelijke om dit aan te pakken. Bij veel verzuim (zie het verzuimprotocol) meldt de school dit bij het verzuimloket DUO (rechtstreeks of via deze website), die dit vervolgens doorgeeft aan LerenWerkt.

Als een leerling de school voortijdig verlaat, krijgt LerenWerkt hiervan automatisch een melding van DUO/BRON, nadat de school de leerling uitgeschreven heeft.

Wat doet de leerplichtambtenaar van LerenWerkt?

Leerplichtambtenaren handhaven niet alleen de Leerplichtwet, maar hebben vooral een belangrijke begeleidingstaak. Zij zijn het grootste deel van de tijd bezig een oplossing te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar brengen. Samenwerking met de school is hierbij essentieel.

Na een melding, stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in en maakt hij een analyse van de problematiek. Vervolgens onderneemt hij actie. De leerplichtambtenaar voert bijvoorbeeld een gesprek met de leerling en zijn ouders, verstuurt een waarschuwingsbrief, geeft kortdurend ondersteuning of verwijst de leerling/ouders naar jeugdhulp. Soms zijn leerplichtambtenaren genoodzaakt de officier van justitie in te schakelen. Er wordt een proces verbaal opgemaakt als de ouders/leerling (ouder dan 12 jaar) niet meewerken aan een oplossing.

Hoe neem ik contact op met LerenWerkt?

Hier vindt u onze contactgegevens.

Interessante informatie en links

Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek
Het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek biedt een gezamenlijk kader voor de behandeling van schoolverzuim, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en thuiszitten en het melden van voortijdig schoolverlaters.
Jaarverslag 2022-2023
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de inspanningen en resultaten van LerenWerkt in de regio Achterhoek in het jaar 2021-2022.
Factsheet Achterhoekse jongeren in beeld
LerenWerkt heeft de wettelijke taak om jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie te begeleiden en te monitoren. Daardoor beschikken wij over waardevolle gegevens over de doelgroep. Geen andere partij heeft de doelgroep op deze manier in beeld. In deze factsheet laten we zien wat we van de doelgroep jongeren van 18 tot 23 jaar in de regio Achterhoek weten.
Maak kennis met ons team
Onze leerplichtambtenaren en consulenten zijn er voor u! Maak kennis met ons bevlogen team en zie bij wie u voor al uw vragen over verzuim, schooluitval of thuiszitters terecht kan.
Pact terugdringen aantal thuiszitters
De ministeries OCW en VWS hebben een pact gesloten met de PO-Raad , de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG om het aantal thuiszitters te verminderen.
Maatregelen tegen schooluitval
Informatie over de maatregelen van de overheid om schooluitval tegen te gaan.
Voortijdig schoolverlaten
Informatie van OCW over de aanpak en de ontwikkelingen van voortijdig schoolverlaten.
Handreiking voor professionals
Handreiking voor professionals die thuiszittende jongeren helpen weer naar school te gaan (VWS).
Toolbox voortijdig schoolverlaten
Toolbox met documenten en instrumenten voortijdig schoolverlaten.
Data voortijdig schoolverlaten
Cijfers, aanpakken en goede voorbeelden.
Branchorganisatie leerplicht/RMC
De vereniging Ingrado is de brancheorganisatie van afdelingen leerplicht van gemeenten en de RMC-regio’s.