Uit gesprekken met LerenWerkt werd duidelijk hoe het kwam dat mijn zoon zoveel spijbelde: hij werd gepest. Nu zit hij op een andere school en dat gaat prima!"

Gerda - moeder van Max

Ook uw kind een startkwalificatie!

U wilt graag dat uw kind een diploma haalt waarmee hij straks op de arbeidsmarkt aan de slag kan. Dit heet een ‘startkwalificatie’. Dat is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Om een startkwalificatie te halen, is het belangrijk dat leerlingen alle lessen volgen en zo min mogelijk verzuimen. Daar zet LerenWerkt zich voor in.

LerenWerkt komt in actie als uw kind teveel verzuimt of niet meer naar school gaat. Een leerplichtambtenaar of consulent van LerenWerkt zoekt samen met u en uw kind naar oplossingen, zodat het verzuim stopt en uw kind zijn schoolloopbaan kan voortzetten. Uw kind krijgt bijvoorbeeld extra ondersteuning op school of uw gezin krijgt hulp. Ook kunnen de leerplichtambtenaren van LerenWerkt strafmaatregelen nemen. Samen met de school en de ouders zet LerenWerkt zich ervoor in dat alle jongeren een startkwalificatie halen.

Veelgestelde vragen

Wat is een startkwalificatie?

Met een startkwalificatie hebben jongeren meer kans op een baan. Ze lopen minder risico om werkloos te worden en vinden gemakkelijker werk dat bij hen past. Een startkwalificatie is:

 • Een havo-diploma
 • Een vwo-diploma
 • Een mbo-diploma op niveau 2 of hoger
 • Met een vmbo-diploma of mbo 1-diploma heeft uw kind dus nog geen startkwalificatie.

Hoe lang is mijn kind leerplichtig?

 • Van 5 jaar tot 16 jaar: leerplicht
 • In de Leerplichtwet staat dat kinderen van hun 5e tot hun 16e jaar leerplichtig zijn.
 • Van 16 jaar tot 18 jaar: kwalificatieplicht Als een 16-jarige leerling nog geen startkwalificatie heeft, mag hij nog niet van school. Hij heeft tot zijn 18e jaar een kwalificatieplicht. Heeft een jongere op 18-jarige leeftijd nog geen startkwalificatie, dan is het belangrijk dat hij doorleert om een startkwalificatie te halen. Dat is wettelijk niet verplicht, maar daarmee heeft hij een beter toekomstperspectief.

Wanneer mag mijn kind wel en niet verzuimen?

De Leerplichtwet maakt onderscheid in geoorloofd verzuim, ongeoorloofd verzuim (of spijbelen) en absoluut verzuim.

 • Geoorloofd verzuim Als een leerling verzuimt met een geldige reden of met toestemming van de school, is dat geoorloofd verzuim. De leerling is bijvoorbeeld ziek of moet naar een begrafenis.
 • Ongeoorloofd verzuim of spijbelen Als een leerling zonder geldige reden niet op school is, is het verzuim ongeoorloofd. Bij ongeoorloofd verzuim zijn de ouders (en de leerling als hij ouder is dan 12 jaar) strafbaar.
 • Absoluut verzuim of schooluitval Het is strafbaar als een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling niet is ingeschreven op een school. Dit heet absoluut verzuim.

Wat gebeurt er als mijn kind veel verzuimt?

LerenWerkt en alle scholen (po, vo, mbo) in de regio hebben afspraken gemaakt om schoolverzuim en schooluitval tegen te gaan. De afspraken zijn vastgelegd in het Regionaal Verzuimprotocol  Achterhoek.

 • De school: Als uw kind veel verzuimt, nodigt de school u uit voor een gesprek. De oorzaken van het verzuim worden besproken en er worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat het verzuim stopt. Uw kind krijgt bijvoorbeeld extra ondersteuning op school of er worden afspraken gemaakt over sancties.
 • LerenWerkt: Als het verzuim toch doorgaat, dan neemt een leerplichtambtenaar van LerenWerkt contact met u op. Zit uw kind op de basisschool of in het voortgezet onderwijs, dan wordt u benaderd door een leerplichtambtenaar van uw gemeente. Als uw kind op het mbo zit (en jonger is dan 18 jaar), dan is dit een leerplichtambtenaar mbo van RMC Achterhoek.  De leerplichtambtenaar zoekt samen met u en uw kind oplossingen om het verzuim te stoppen. U en/of uw kind krijgt bijvoorbeeld hulp om problemen op te lossen die te maken hebben met het verzuim. Ook kan de leerplichtambtenaar strafmaatregelen nemen, u kunt bijvoorbeeld een geldboete krijgen of uw kind krijgt een taakstraf bij Bureau HALT. Ook kan er een proces verbaal worden opgemaakt. Dan beslist de rechter wat er moet gebeuren.
 • Meldplicht: Leerlingen van 18 tot 23 jaar zijn niet verplicht om naar school te gaan. Maar als zij nog geen startkwalificatie hebben, wordt er wel actie ondernomen als zij veel verzuimen of niet meer naar school gaan. De school meldt dit bij LerenWerkt. Ook als een leerling zonder startkwalificatie van school af gaat, wordt dit bij LerenWerkt gemeld. Een consulent van LerenWerkt neemt contact op met de jongere om een oplossing te vinden en ervoor te zorgen dat hij een startkwalificatie haalt.

Wat is mijn verantwoordelijkheid als ouder?

Het is uw verantwoordelijkheid dat uw kind op een school staat ingeschreven en alle lessen volgens het lesrooster volgt. U heeft die verantwoordelijkheid totdat uw kind 18 jaar is. U bent verplicht om de school te melden als uw kind ziek is of als er een andere belangrijke reden is om afwezig te zijn. In zeer uitzonderlijke situaties kunnen ouders verlof aanvragen bij de school.

Leerlingen zijn vanaf hun 12e jaar ook zelf verantwoordelijk voor hun schoolbezoek. Daarom worden zij door de school of door de leerplichtambtenaar samen met de ouders uitgenodigd als ze teveel verzuimen. De leerling praat mee over een oplossing. De leerplichtambtenaar kan jongeren die ouder zijn dan 12 jaar ook strafmaatregelen opleggen (zie ook: Wat gebeurt er als mijn kind veel verzuimt?).

Wat kan LerenWerkt voor mijn kind doen?

LerenWerkt bestrijdt schoolverzuim en schooluitval van leerlingen tussen 5 jaar en 23 jaar. Doel daarvan is dat alle jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie. Pas dan hebben zij goede kansen op de arbeidsmarkt.

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en school om verzuim te voorkomen. Gelukkig gaat dat meestal goed. Maar soms zijn er omstandigheden of problemen die leiden tot teveel schoolverzuim of zelfs tot schooluitval. Dan komt LerenWerkt in actie.

Als uw kind jonger is dan 18 jaar, zoekt een leerplichtambtenaar van LerenWerkt samen met u en uw kind naar oplossingen, zodat het verzuim stopt en uw kind zijn schoolloopbaan kan voortzetten. Ook kunnen de leerplichtambtenaren van LerenWerkt strafmaatregelen nemen. Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar zijn niet meer leerplichtig. Ook zij krijgen hulp van LerenWerkt als zij veel spijbelen of uitvallen.

Als u zorgen hebt over het verzuim van uw kind of u hebt vragen over de regelgeving, dan neemt u contact op met de school. De school beantwoordt uw vragen en maakt afspraken met u en uw kind om het verzuim te stoppen.

U kunt ook met vragen over verzuim terecht bij LerenWerkt. Onderaan deze pagina staan de contactgegevens. Volgt uw kind basisonderwijs of voortgezet onderwijs, dan belt u met uw gemeente. Voor mbo-leerlingen neemt u contact op met RMC Achterhoek.

Hoe neem ik contact op met LerenWerkt?

Hier vindt u onze contactgegevens.

Interessante informatie en links

Maak kennis met ons team
Onze leerplichtambtenaren en consulenten zijn er voor u! Maak kennis met ons bevlogen team en zie bij wie u voor al uw vragen over verzuim, schooluitval of thuiszitters terecht kan.
Verzuimafspraken regio Achterhoek
Dit zijn de afspraken die scholen in de regio hebben gemaakt over verzuim. De afspraken zijn verschillend voor leerlingen in het basis/voortgezet onderwijs en leerlingen van het mbo.
Factsheet Achterhoekse jongeren in beeld
LerenWerkt heeft de wettelijke taak om jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie te begeleiden en te monitoren. Daardoor beschikken wij over waardevolle gegevens over de doelgroep. Geen andere partij heeft de doelgroep op deze manier in beeld. In deze factsheet laten we zien wat we van de doelgroep jongeren van 18 tot 23 jaar in de regio Achterhoek weten.
Leerplichtwet
Informatie van de overheid over de Leerplichtwet.
Verzuim en regels
Informatie van de overheid over de verschillende vormen van verzuim en de regels die daarbij gelden.
Jaarverslag 2021-2022
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de inspanningen en resultaten van LerenWerkt in de regio Achterhoek in het jaar Jaarverslag 2021-2022.
Maatregelen tegen spijbelen
Informatie over de maatregelen die ouders en school kunnen nemen om schoolverzuim tegen te gaan.
Verlof
In sommige gevallen kan uw kind vrij krijgen van school. Hiervoor moet u altijd toestemming hebben van de school. Hier leest u wanneer u verlof voor uw kind kunt aanvragen.
Opvoedingsinformatie
Informatie over allerlei opvoedingskwesties, onder andere over spijbelen en andere schoolproblemen.
Strafbaarheid schoolverzuim
Op deze website wordt uitgelegd welke maatregelen kunnen worden genomen als uw kind veel verzuimt of niet meer naar school gaat.