Corona als katalysator | #1 Het rijke coronapalet van het Loopbaanplein

23 maart 2021

In tijden van crisis komt vaak het beste in mensen naar boven. Dat geldt zeker voor de Achterhoek. In een speciale estafettereeks artikelen vertellen vertegenwoordigers van samenwerkende organisaties in de regio hoe ze jongeren tijdens de coronacrisis ondersteunen en gemotiveerd houden. Als eerste is Alex Jansen, manager van het Loopbaanplein van het Graafschap College, aan de beurt.

Download interview

Het rijke coronapalet van het Loopbaanplein

Het Loopbaanplein van het Graafschap College is al tien jaar een doeltreffend instrument gebleken om studenten voor schooluitval te behoeden en ze na hun schooltijd te ondersteunen bij het vinden van werk. Corona heeft die positie het afgelopen jaar niet kunnen ondermijnen. Het tegendeel is volgens Alex Jansen, manager van het Loopbaanplein, eerder het geval.

Al jarenlang staat de regio Achterhoek in de landelijke top-3 als het gaat om het laagste percentage voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) per roc. Een wapenfeit waar Alex Jansen vanzelfsprekend trots op is. Tegelijkertijd relativeert hij de betekenis ervan: “Elke vsv’er is er één te veel. Volgens recente cijfers van DUO is ons vsv-percentage 2,94%. Op onze schoolpopulatie van zo’n 10.000 studenten gaat het jaarlijks dus nog altijd om bijna 300 jongeren die de school zonder diploma verlaten. We zijn er kortom nog lang niet.” Corona heeft de zaak er bovendien niet eenvoudiger op gemaakt, maar desondanks is men er in Doetinchem in geslaagd om de uitval van studenten tot een minimum te beperken. Met uitdrukkelijke dank aan het Loopbaanplein.

Een bont gezelschap
‘In de Achterhoek staat geen enkele jongere aan de kant en geen enkele jongere verlaat het Graafschap College zonder perspectief,’ zo luidt het mission statement van het Loopbaanplein. Studenten kunnen op het Loopbaanplein terecht als ze tegen problemen aanlopen die van dien aard zijn dat de inzet van mentoren, studieloopbaanbegeleiders (slb’ers) en decanen niet afdoende is. En dat is nogal eens het geval, zegt Jansen: “Afgelopen jaar hebben zo’n 1900 studenten gebruikgemaakt van de diensten van het Loopbaanplein. Het kan dan gaan om heel verschillende zaken. Bijvoorbeeld om financiële problemen: jongeren die nog 18-min zijn en geen studiefinanciering krijgen. Die kunnen dan bij een van onze twee sociale raadslieden terecht, die mogelijk materiële ondersteuning kunnen regelen. Maar vaak zit er complexere problematiek achter. Als daar sprake van is, dan kan de student in kwestie begeleid worden door trajectbegeleiders: ondergebracht in teams van maatschappelijk werkers, jeugdzorgmedewerkers, orthopedagogen en ambulante begeleiders. Maar ook de gemeente, de jeugdarts van de GGD, LerenWerkt, ambulante begeleiders van jongeren met een communicatieprobleem, de sociale dienst, een Team Arbeidsmarkt en zelfs iemand van een woningbouwcorporatie zijn aangesloten bij het Loopbaanplein: een bont gezelschap.”

ACT!
Sinds vorig jaar maart heeft dat gezelschap het dienstenpakket bliksemsnel moeten toespitsen op de gevolgen van de coronacrisis. Dat begon heel basaal met de verstrekking van honderden leenlaptops voor jongeren die niet over dit plotseling cruciaal geworden leermiddel beschikten. Maar daar kon het natuurlijk niet bij blijven, legt Jansen uit: “Veel jongeren hebben het afgelopen jaar last gekregen van gevoelens van eenzaamheid en depressiviteit. Die helpen we met het programma ACT (Acceptance and Commitment Therapy – red.), dat uitgevoerd wordt door orthopedagogen en dat sombere gedachten probeert om te buigen naar positiviteit. Deze maand zijn de eerste drie groepen van start gegaan, met elk ongeveer een dozijn jongeren.”

Schoolwerkplekken
Een ander coronafenomeen is dat van jongeren die zich thuis niet op de studie kunnen concentreren omdat het hele gezin vanwege de coronamaatregelen óók thuiszit en het daar dus veel te onrustig is. Voor hen zijn er op allerlei locaties van het Graafschap College schoolwerkplekken ingericht, die elke dag tot de laatste plek volgeboekt zijn. “Overigens zien we ook bij veel van die studenten gevoelens van eenzaamheid en somberheid,” zegt Jansen. “Daarom hebben we tijdelijk extra trajectbegeleiders ingezet om op school gesprekjes met ze aan te gaan en ze te de ruimte te geven hun verhaal te doen. Natuurlijk vinden studenten het ook fijn om elkaar daar te kunnen treffen. Maar het gaat hier wel om serieus studeren en niet om de gezelligheid; onze mentoren en decanen weten of de thuissituatie zodanig is dat het inderdaad noodzakelijk is dat ze op school komen.”

Een switch maken
In tal van arbeidsmarktsectoren waar roc’s voor opleiden is sinds de coronacrisis en de bijbehorende lockdowns weinig tot geen emplooi meer, zoals in de horeca, de evenementenbranche en het toerisme. “Als je daarin afstudeert, dan heb je een probleem,” stelt Jansen nuchter vast. “Gelukkig heeft de regering extra geld beschikbaar gesteld voor begeleiding en nazorg, waarbij de jongeren in het laatste jaar dat ze op school zitten nog een switch kunnen maken naar iets wat ze in de tussentijd kunnen doen totdat de lockdown definitief is opgeheven. En daarnaast bieden we ze ook een training ‘Solliciteren in coronatijd’ aan.”

YouLab
Sinds half maart 2021 heeft het Graafschap College bovendien het overbruggingsprogramma YouLab in het pakket opgenomen. “We hebben daar twee varianten in,” legt Jansen uit, “een kort programma van tien weken en een lang programma van een heel jaar. YouLab is erop gericht om te leren ontdekken wat je talenten zijn, waar je ambities liggen, waar je vrolijk van wordt – en wat je vervolgens nodig hebt om dat te bereiken. Het jaarprogramma is een combinatie van werkervaring opdoen in diverse branches en sessies op school; het korte programma speelt zich uitsluitend op school af. In het gehele programma verlenen we overigens ook nazorg aan jongeren die de school al verlaten hebben. Die houden we een jaar lang in de gaten, en daar waar het stagneert, kunnen ze terugvallen op onze begeleiding.”

Gewoon even bellen
Met laptops, somberheidstherapie, schoolwerkplekken en overbruggingsprogramma’s is de coronakoek op het Loopbaanplein nog niet op. Jansen besluit: “Alle slb’ers nemen wekelijks contact met hun studenten op. Gewoon even bellen en vragen hoe het er mee is, ook al zijn studenten altijd present in de les en gaat het op het oog goed. Daarnaast hebben we de registratie van de presentie strakker geregeld. En ten slotte hebben we een verzuimteam ingericht dat alle studenten die – met name: ongeoorloofd – afwezig zijn iedere dag nabelt. Onder het motto: we missen je, wat is er aan de hand, wat kunnen we voor je doen? Het blijkt dat deze jongeren er allemaal erg veel prijs op stellen dat ze gebeld worden. We krijgen eigenlijk nooit een negatieve reactie – behalve dan in de paar gevallen dat studenten wel degelijk in de les waren terwijl wij abusievelijk ervan uitgingen dat ze absent waren …”

Volgende aflevering

Alex Jansen geeft het stokje voor de volgende aflevering van ‘Corona als katalysator’ door aan Nicole Bremmer, directeur van Pronova Praktijkonderwijs.