Uit de praktijk | Verzuimconsulenten als eerste aanspreekpunt

20 december 2021

Zorgen dat het regionale verzuimprotocol goed wordt uitgevoerd, korte lijntjes onderhouden met ketenpartners en de juiste motivatie bij jongeren bewerkstelligen. Dat zijn de doelen die Demi Koenen en Kevin Aalders, verzuimconsulenten van LerenWerkt in de regio Achterhoek, nastreven. Op deze manier willen ze jongeren een extra duwtje in de rug geven, en vertrouwen geven in hun toekomst.

Verzuimconsulenten

Kevin Aalders en Demi Koenen zijn aangesteld als RMC-verzuimconsulenten in de regio Achterhoek. Zij houden zich bezig met verzuimzaken van jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Zo richten zij zich op de implementatie van het regionale verzuimprotocol en op de vermindering van het aantal vroegtijdig schoolverlaters.

Waar voorheen alle RMC-consulenten zich bezighielden met verzuimzaken, zijn nu Kevin en Demi het eerste aanspreekpunt voor scholen, jongeren en hun ouders en/of begeleiders. Daardoor is het voor alle betrokkenen duidelijk bij wie ze moeten zijn als het gaat om verzuim en worden ‘zoektochten’ voorkomen.

Het regionale verzuimprotocol

Het regionale verzuimprotocol beschrijft hoe betrokken partijen in de regio Achterhoek (moeten) omgaan met verzuim. Samen dragen zij hiervoor de verantwoordelijkheid. Zo moeten scholen bijvoorbeeld een verzuimregistratiesysteem hebben, bijhouden wanneer een jongere verzuimt en het verzuim op tijd melden bij DUO. De melding komt vervolgens binnen bij de leerplichtambtenaar of bij het RMC die met de verzuimmelding aan de slag gaan. In het regionale verzuimprotocol staan alle richtlijnen voor verzuim, bijvoorbeeld voor het aanvragen van verlof en bijzonder verlof en hoe om te gaan met ongeoorloofd verlof.

Verzuimmelding en nu?

De school meldt het verzuim bij DUO en geeft daarbij aan of het gewenst is dat er direct actie wordt ondernomen. Het regionale verzuimprotocol schrijft voor dat de school een melding doet als er sprake is van 16 uur verzuim in 4 weken tijd. Zijn er meer zorgen, dan kan de school eerder een melding doen onder het kopje ‘overig verzuim’. Ook kan de school aangeven of het gaat om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim.

De verzuimconsulenten pakken de verzuimmelding snel op, zo mogelijk dezelfde dag, maar in ieder geval binnen een paar dagen. Verzuimbestrijding heeft bij hun de hoogste prioriteit, want door preventief te werk te gaan, kan voortijdig schoolverlaten voorkomen worden. De verzuimconsulent neemt eerst contact op met de melder, meestal de school.

Of het nu gaat om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim, feit is dat de jongere lessen heeft gemist. De verzuimconsulenten gaan in gesprek met de jongere. Zij proberen op een laagdrempelige manier mee te denken over manieren waarop het patroon van verzuim kan worden doorbroken. Wat is de reden van het verzuim? En vooral: wat maakt dat de jongere wél naar school gaat? Kevin en Demi kijken niet zozeer naar het probleem dat verzuim met zich meebrengt, maar vooral naar oplossingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jongere weer motivatie vindt om naar school te gaan?

Samenwerking externe partijen

Als het gaat om de bestrijding van verzuim is samenwerking met ketenpartners, zoals scholen, hulpverleningsorganisaties en sociale teams, erg belangrijk. Vaak hebben partijen die bij de jongere zijn betrokken kennis over wat er bij de jongere speelt en mogelijk hebben zij al het een en ander in gang gezet. Door samen te werken en te zorgen voor korte lijnen kan er maatwerk worden geleverd aan een jongere.

Kevin en Demi gaan dan ook altijd met de verzuimmelder in gesprek om te achterhalen wie er al bij de jongere betrokken zijn. Wie zijn belangrijk en wie kan hierin iets betekenen? Er wordt een analyse gemaakt en er worden verbindingen gelegd. Zo praten zij vaak niet alleen met de jongere, maar ook met de betrokkenen om de jongere heen. Doordat de lijnen kort zijn, kunnen betrokkenen samen met de jongeren bekijken wat er moet gebeuren om het verzuim te verminderen.