Actueel | Programma Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 in de startblokken

25 september 2020

Op 22 september 2020 heeft het college van Doetinchem positief besloten op het programma regionale aanpak voortijdig schoolverlaten ‘Jongeren op de juiste plek. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en betere begeleiding naar werk 2020-2024’.

Samen verantwoordelijk voor onze jongeren

Alle betrokken partijen – het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, Profijt en de regiogemeenten via LerenWerkt – spreken met dit programma uit dat ze samen verantwoordelijk zijn voor alle kwetsbare jongeren en potentiële voortijdige schoolverlaters. Vanzelfsprekend wordt er zorgvuldig gekeken naar ieders verantwoordelijkheden en wettelijke taken. Een programma voortijdig schoolverlaten bevindt zich juist op het snijvlak tussen zorg, onderwijs en arbeid. Betrokken partijen spreken zich uit dat ze oplossingen ontwikkelen vanuit een gezamenlijk perspectief en dat zij elkaars aanpak willen versterken en ondersteunen. De loopbaan van de jongere staat daarbij centraal.

De voorzitter van het College van Bestuur van het Graafschap College, M. Koster (rechts) en wethouder M. Sluiter van de gemeente Doetinchem (links) ondertekenden de aanvraag namens de regio. Zij zijn positief over de gezamenlijke aanpak die er nu ligt en waar breed draagvlak voor is.

Gezamenlijke inzet om jongeren op de juiste plek te krijgen

In de regio Achterhoek doen we er alles aan om iedere jongere tot 23 jaar naar school te laten gaan, te begeleiden naar werk of te voorzien van een passende dagbesteding. Scholen, gemeenten, het Loopbaanplein en Profijt werken samen om dat te bereiken en jongeren te stimuleren om met een diploma de arbeidsmarkt op te gaan. Helaas stoppen er ieder jaar nog te veel jongeren met school voor ze een diploma hebben. Gezamenlijk hebben we ambities geformuleerd om ervoor te zorgen dat iedere jongere op de juiste plek terecht komt.

Wat we gaan doen, staat beschreven in de regionale aanpak ‘jongeren op de juiste plek, voorkomen van voortijdig schooluitval en betere begeleiding naar werk 2020-2024’ van regio Achterhoek. Met dit regionaal programma richten we ons op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het behouden, verbeteren en desgewenst uitbreiden van het sluitende vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie. Met elkaar ontwikkelen we een sluitend netwerk voor de inclusieve Euregionale arbeidsmarkt waar eenieder zijn of haar plek krijgt.

Maatregelen

Het plan om meer jongeren te helpen hun startkwalificatie (diploma op minimaal MBO-2, havo of vwo niveau) te halen of een passende baan te vinden, bestaat uit 4 maatregelen.

  1. Middelbare scholen en mbo-scholen zorgen voor goede afstemming over de mogelijkheden van leerlingen zodat zij kunnen doorleren. Jeugdmaatschappelijk werk en trajectcoaches worden ingezet om ervoor te zorgen dat jongeren met persoonlijke problemen goede ondersteuning krijgen zodat zij hun schoolloopbaan kunnen vervolgen.
  2. Er wordt ook meer ingezet om de aansluiting tussen het vmbo en het mbo te optimaliseren. Door loopbaanoriëntatie en -begeleiding in te zetten worden jongeren gefaciliteerd om de juiste keuze te maken voor hun vervolgopleiding.
  3. Daarnaast is er extra aandacht voor 18+ jongeren bij schoolverzuim. Frequent verzuim kan een voorbode zijn dat een jongere voortijdig de opleiding verlaat. Door met elkaar in gesprek te gaan en te bespreken of er extra persoonlijke hulp nodig is, kan een jongere vaak weer de draad oppakken.
  4. We houden contact met jongeren die zonder startkwalificatie de school hebben verlaten. Zij krijgen de mogelijkheid om alsnog een opleiding af te maken of worden geholpen bij het vinden van een passende baan of dagbesteding.

Door een gezamenlijke inzet om iedere jongere op de juiste plek te krijgen, zorgen we voor gelijke kansen in het onderwijs. De regionale aanpak is ingediend en inmiddels goedgekeurd en ontvangt voor deze regionale aanpak een extra subsidie van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).